Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP)

Centrum pre chemické látky a prípravky je zodpovedné
-za prípravu a implementáciu chemickej legislatívy týkajúcej sa uvádzania látok, zmesí, detergentov a biocídnych výrobkov na trh.
CCHLP sa predkladajú žiadosti o registráciu biocídnych výrobkov podľa prechodných ustanovení rovnako ako žiadosti o hodnotenie dokumentácie pre autorizáciu biocídneho výrobku, ktorý chcete uviesť na slovenský trh.

Kontakt:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Odbor Centrum pre chemické látky a prípravky
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP)