PODMÍNKY SPOJENÉ S ROZHODNUTÍM O NEZBYTNÉM POUŽITÍ

Cílené posouzení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí by mělo stanovit, zda opatření k řízení rizik a provozní podmínky pro použití vedou k emisím a expozici člověka a životního prostředí, které jsou minimalizovány na co nejnižší úroveň, jak je to technicky a prakticky možné. Pokud tomu tak není, měly by být stanoveny podmínky pro dosažení tohoto cíle, které jsou vhodné pro každý konkrétní právní předpis.

Zásady pro stanovení podmínek pro použití, která jsou považována za nezbytná pro společnost:

• minimalizovat expozici lidem a zvířatům a emise do životního prostředí během

výroba, používání, konec životnosti a recyklace, včetně podmínek omezujících množství látky při použití42, zejména s cílem zabránit expozici zranitelných skupin, jako jsou děti, těhotné ženy a starší lidé, kteří jsou citlivější na expozici škodlivým chemickým látkám, nebo ji minimalizovat.

• zajistit pobídky pro inovaci bezpečných a udržitelných alternativ a nahrazování
o podmínky, které se zavazují k nahrazení a ke sledování pokroku směrem k nahrazení (plány nahrazení), a
o pro odchylky od omezení a povolených použití by měla být obvykle stanovena lhůta. • zajistit dostupnost informací o použití v dodavatelském řetězci a pro spotřebitele a zpracovatele odpadů.