Kontrola a sankcie pre následných užívateľov

Podľa nariadenia REACH (článok 126) orgány členských štátov sú zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH. Inými slovami, každý členský štát musí stanoviť, (mimo iné) sankcie, ktoré by sa týkali porušenia ustanovení nariadenia REACH a musí prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich dodržiavania. Stanovené sankcie musia byť „účinné, primerané a odradzujúce“.

Výsledky inšpekčnej kontroly

Celkovo 67% z kontrolovaných spoločností nebolo v súlade s jedným alebo viacerými ustanoveniami nariadenia REACH a CLP. Najčastejšími dôvodmi nesúladu boli: porušenie predregistrácie (REACH, 8%), oznámenia do zoznamu klasifikácie a označovania (CLP, 15%), nedostatočné uchovávanie informácií (20%) a zavedenie nedostatočných opatrení manažmentu rizík (12%).

Iba 3% firiem nemali svoje KBÚ na mieste podnikania. Ale až 52% kontrolovaných KBÚ malo nedostatky. Napriek vysokej miere chybovosti v kartách bezpečnostných údajov inšpektori zaznamenali zlepšenie v používaní formátov a dostupnosti KBÚ v porovnaní s predchádzajúcimi kontrolami. Výsledky tiež ukázali, že až 93% pracovníkov mohlo mať prístup k príslušným informáciám z kariet bezpečnostných údajov. V praxi sa však ukazuje, že skutočná miera dostupnosti bola nižšia – 79%.

V Slovenskej republike kontrolu a sankcie upravuje zákon č. 67/2010 Z. z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Sankcie môžu byť aplikované v prípade, že nespĺňate niektorú z nasledujúcich povinností:

§ 34 Správne delikty – následný užívateľ
Ods.3
a) neplní povinnosti v ustanovených termínoch,
b) nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
c) neoznámi agentúre informácie, ktoré jej má oznámiť ako následný užívateľ,
d) nesplní požiadavky v ustanovených termínoch,
e) neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
f) nezabezpečí, aby expozícia látkou bola minimalizovaná,
g) nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre použitie látky v ustanovenom termíne,
h) neuvedie na etikete číslo autorizácie pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúceho látku, na ktorej použitie získal autorizáciu,
i) neinformuje agentúru o použití látky,
j) uvedie na trh alebo použije látku, zmes alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok,
k) neoznámi agentúre látku, ktorú uvádza na trh samostatne alebo v zmesi vo vyššej koncentrácii, ako sú koncentračné limity uvedené v osobitných predpisoch1) na účely zaradenia tejto látky do zoznamu klasifikácie a označovania.

§ 34 Správne delikty – účastník dodávateľského reťazca
Ods. 5 – neposkytne najbližšiemu účastníkovi dodávateľského reťazca alebo distribútorovi proti smeru dodávateľského reťazca informácie, ktoré o látke alebo zmesi alebo výrobku získal.

§ 34 Správne delikty – distribútor
Ods. 6 – uvedie na trh látku, látku v zmesi alebo látku vo výrobku bez toho, aby splnil ustanovené obmedzenia.

§ 35 Správne delikty – Výrobca, dovozca, následný užívateľ a dodávateľ

Nariadenie (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

a) neoznámi ministerstvu hospodárstva prvý vývoz látky,
b) neoznámi ministerstvu hospodárstva vývoz látky,
c) neinformuje ministerstvo hospodárstva o množstve vyvezenej látky počas kalendárneho roka,
d) neposkytne na žiadosť ministerstva hospodárstva informácie o látke,
e) neposkytne na žiadosť komisie alebo agentúry informácie,
f) poruší pri vývoze látky ustanovené podmienky,
g) vyvezie látku neskôr ako šesť mesiacov pred ukončením jej použiteľnosti,

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v platnom znení a Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
h) nezabezpečí, aby pri vývoze prípravku na ochranu rastlín nálepka alebo etiketa, alebo štítok obsahovali špecifické informácie,
i) nezabezpečí, aby vyvážaný prípravok na ochranu rastlín spĺňal požiadavky na čistotu,
j) vyvezie látku alebo výrobok v rozpore s hore uvedenými predpismi,
k) neopatrí pri vývoze látku obalom a uzáverom, neoznačí látku podľa § 4 chemického zákona, alebo neposkytne kartu bezpečnostných údajov v súlade s § 6 chemického zákona.

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch v platnom znení.
l) uvedie na trh detergent alebo povrchovo aktívnu látku pre detergenty v rozpore s podmienkami, charakteristikami a medznými hodnotami,
m) neuchováva informácie,
n) nezabezpečí správne vykonanie príslušných testov podľa § 5 chemického zákona pri uvedení látky alebo zmesi na trh,
o) nemá k dispozícii dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
p) nesprístupní Národnému toxikologickému informačnému centru kartu údajov o zložkách detergentov uvádzaných na trh, ak je výrobcom alebo dovozcom detergentu, ak mení vlastnosti detergentu alebo vytvára alebo mení označenie,
q) neoznačí detergent.

Čl. 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení, Príloha XVII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení a Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
r) vyrobí, uvedie na trh, alebo používa látku v rozpore s osobitným predpisom.

Pokuty pre následných užívateľov

Podľa jednotlivý správnych deliktov sú podľa § 36 chemického zákona pokuty rozdelené do 4 pásiem:

a) od 10 000 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 34 ods. 3 písm. h) a j) a ods. 4 písm. b), § 35 písm. c), g) až i),

b) od 16 501 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 34 ods. 1 písm. g), § 34 ods. 2 písm. b) až d) a g), § 34 ods. 3 písm. a), c) až g) a k), § 34 ods. 4 písm. a), c) a d), § 34 ods. 5, § 35 písm. a), b), d) až f), k), m) až p),

c) od 30 001 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 34 ods. 2 písm. a), e) a f), § 34 ods. 3 písm. b) a i), § 34 ods. 7 a 8, § 35 písm. j), l) a q),

d) od 50 001 eur do 99 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 34 ods. 1 písm. a) až c), h) až j), m) a p) až s), § 34 ods. 6, § 35 písm. r).

Viac informácií o kontrole a sankciách je na našej web stránke:
https://ekotox.cz/reach/kontrola-a-sankce/


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Povinnosti výrobcov výrobkov
Povinnosti formulátorov
Kontrola a sankcie pre následných užívateľov

Kontrola a sankcie pre následných užívateľov
Kontrola a sankcie pre následných užívateľov