CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systému

CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systému
Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)Distributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

 • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
 • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
 • vypracování textové části etikety
 • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
 • kontrola dokumentace
 • aktualizace dokumentace
 • individuální konzultace

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Před uvedením kosmetického přípravku na trh musí odpovědná osoba předložit Komisi elektronickou cestou tyto informace:

 1. a) kategorii kosmetického přípravku a jeho název nebo názvy umožňující jeho konkrétní identifikaci;
 2. b) jméno a adresu odpovědné osoby, u které je snadno přístupná informační dokumentace k přípravku;
 3. c) v případě dovozu zemi dovozu;
 4. d) členský stát, ve kterém má být daný kosmetický přípravek uveden na trh;
 5. e) kontaktní údaje fyzické osoby, na kterou je možné se v případě potřeby obrátit;
 6. f) přítomnost látek ve formě nanomateriálů a:
 7. i) jejich identifikaci včetně chemického názvu (IUPAC) a dalších deskriptorů uvedených v bodě 2 úvodu k přílohám II až IV nařízení o kosmetických přípravcích;
 8. ii) rozumně předvídatelné podmínky expozice;
 9. g) název a číslo služby chemických abstrakt (Chemicals Abstracts Service, CAS) nebo číslo ES látek klasifikovaných podle oddílu 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorie 1A nebo 1B;
 10. h) rámcové složení pro účely rychlého a náležitého lékařského ošetření v případě obtíží.

Při uvedení kosmetického přípravku na trh oznámí odpovědná osoba Komisi originální označení a v případě, že je přiměřené čitelná, přiloží i fotografii odpovídajícího vnějšího obalu.

Distributor, který dodává na trh v členském státě kosmetický přípravek, jež byl již uveden na trh v jiném členském státě, a který z vlastního podnětu přeloží jakoukoli část z označení tohoto přípravku za účelem dodržení vnitrostátního práva, předloží Komisi elektronickou cestou tyto informace:

 1. a) kategorii kosmetického přípravku, jeho název v členském státě odeslaní a jeho název v členském státě, ve kterém je dodáván na trh, umožňující jeho konkrétní identifikaci;
 2. b) členský stát, ve kterém je kosmetický přípravek dodáván na trh;
 3. c) své jméno a adresu;
 4. d) jméno a adresu odpovědné osoby, u které je snadno přístupná informační dokumentace k přípravku.

Dojde-li ke změně jakékoli informace, odpovědná osoba nebo distributor neprodleně zajistí její aktualizaci.