Distributor kosmetických přípravků

Distributor kosmetických přípravků
Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

  • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
  • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
  • vypracování textové části etikety
  • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
  • kontrola dokumentace
  • aktualizace dokumentace
  • individuální konzultace

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

„Distributorem“ je fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci. Která není výrobcem ani dovozcem a která kosmetický přípravek dodává na trh Společenství.

„Dodáním na trh“ je dodání kosmetického přípravku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Společenství při obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo zdarma.

„Uvedením na trh“ je první dodání kosmetického přípravku na trh Společenství.

Distributor se může stát odpovědnou osobou v případě, že uvádí kosmetický přípravek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo že upraví přípravek na trh již uvedený tak, že to může ovlivnit jeho soulad s platnými požadavky. Překlad informací o kosmetickém přípravku, který je na trh již uveden, není považován za úpravu přípravku, která by mohla ovlivnit jeho soulad s platnými požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.

Distributoři před dodáním kosmetického přípravku na trh ověří, zda:

  • se v označení nacházejí údaje stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. a), e) a g) a odst. 3 a 4;
  • jsou splněny jazykové požadavky stanovené v čl. 19 odst. 5;
  • neuplynulo datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 19 odst. 1.

Domnívají-li se distributoři nebo mají-li důvod se domnívat, že:

– kosmetický přípravek není v souladu s požadavky stanovenými nařízením o kosmetických přípravcích, mohou jej dodávat na trh pouze po jeho uvedení do souladu s platnými požadavky;

– kosmetický přípravek, který dodali na trh, není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích, ujistí se, že byla přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k jeho stažení z trhu nebo oběhu.

Pokud navíc kosmetický přípravek představuje riziko pro lidské zdraví, neprodleně o tom informují odpovědnou osobu a příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přípravek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za přípravek odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad s požadavky stanovenými v nařízení o kosmetických přípravcích.

Distributor, který dodává na trh v členském státě kosmetický přípravek, jenž byl již uveden na trh v jiném členském státě, a který z vlastního podnětu přeloží jakoukoli část z označení tohoto přípravku za účelem dodržení vnitrostátního práva, předloží Komisi elektronickou cestou přes portál CPNP tyto informace:

a) kategorii kosmetického přípravku, jeho název v členském státě odeslání a jeho název v členském státě, ve kterém je dodáván na trh, umožňující jeho konkrétní identifikaci;

b) členský stát, ve kterém je kosmetický přípravek dodáván na trh;

c) své jméno a adresu;

d) jméno a adresu odpovědné osoby, u které je snadno přístupná informační dokumentace k přípravku.

Pokud došlo k závažným nežádoucím účinkům, distributor je neprodleně oznámí Ministerstvu zdravotnictví.

Distributoři spolupracují s příslušnými orgány na jejich žádost na jakýchkoli opatřeních, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná přípravky, které dodali na trh. Distributoři zejména předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody přípravku s požadavky uvedenými v odstavci 2 v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí.

Na žádost příslušného orgánu musí:

– odpovědné osoby identifikovat distributory, jimž kosmetický přípravek dodávají;                  – distributor identifikovat distributora nebo odpovědnou osobu, kteří mu kosmetický přípravek dodali, a distributory, kterým tento přípravek dodal.