Členské státy zhodnotí v roce 2019 až 31 látek

Členské státy zhodnotí v roce 2019 až 31 látek

Členské státy zhodnotí v roce 2019 až 31 látek

Agentura ECHA přijala aktualizovaný průběžný akční plán Společenství (CoRAP) pro hodnocení látek se seznamem 100 látek, které mají výt zhodnoceny v letech 2019-2021. Žadatelům o registraci uvedených látek se doporučuje, aby své registrace aktualizovali a kontaktovali hodnotící členské státy.

19 členských států má zhodnotit 100 látek během příštích 3 let. Pro 31 látek určených pro rok 2019 mají hodnotící orgány ode dneška lhůtu 12 měsíců na provedení svých hodnocení.

Cílem hodnocení je vyjasnit, zda jsou potřeba další informace k určení, zda látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. V případě potřeby budou žadatelé o registraci vyzváni k poskytnutí těchto informací. Orgány podezření posoudí a případně zahájí regulační akce pro řízení rizik.

Agentura ECHA vybízí žadatele o registraci uvedených látek, aby své činnosti koordinovali a kontaktovali hodnotící členský stát. Žadatelé o registraci jsou rovněž vyzváni, aby aktualizovali své dokumentace, zejména v oblasti použití a expozice. Před tím, než bude vydáno rozhodnutí o dalších informacích, budou mít žadatelé o registraci možnost se k tomu vyjádřit. Návrhy rozhodnutí hodnotících orgánů budou před vydáním konečného rozhodnutí přezkoumány ostatními členskými státy a agenturou ECHA.

Látky jsou vybírány pro hodnocení na základě podezření na závažné nebezpečí. Látky mohou být podezřelé ze senzibilizace, perzistence, bioakumulace a toxicity (PBT), karcinogenity, mutagenity, toxicity pro reprodukci (CMR) nebo endokrinní disrupce. Výběr také uvažuje možné široké použití pracovníky nebo spotřebiteli. Hodnocení látky může odhalit další nepříznivé vlastnosti látky.

https://echa.europa.eu/cs/-/member-states-will-evaluate-31-substances-in-2019