EkotoxInfo 06/2022 

EkotoxInfo 06/2022 

EkotoxInfo 06/2022 

Přinášíme vám aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

  1. Nová definice nanomateriálu
  2. Perzistentní organické polutanty POP
  3. Shrnutí výborů RAC a SEAC
  4. Inspekční zprávy Fóra pro prosazování
  5. Další přehledy účinných látek v biocidních přípravcích
  6. Skupinové hodnocení chemikálií
  7. Další látka na kandidátském seznamu
  8. Nový vývoj v oblasti povolování biocidních přípravků
  9. Potvrzené projekce nárůstu prodeje zahřívaných tabákových výrobků v zemích EU

Nová definice nanomateriálu
EK navrhla novou definici nanomateriálů, která nahradí tu z roku 2011. Nanomateriál podléhá regulační kontrole, má pravomoc regulovat chemické látky (REACH) i předpisy týkající se jejich použití v určitých aplikacích, jako jsou biocidy, kosmetika popř. jídlo.
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/C_2022_3689_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

Perzistentní organické polutanty POP
Komise přijímá dohodu o ochraně lidského zdraví a životního prostředí před perzistentními organickými polutanty (POP). Dohoda otevírá cestu pro stanovení přísných limitů pro tyto chemikálie v odpadech. Stávající limity byly zpřísněny pro pět látek a nové limity byly dohodnuty pro čtyři nové látky
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-persistent-chemicals-waste-2022-06-21_en

Shrnutí výborů RAC a SEAC
Výbor přijal stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu a stříbra a omezení obsahu olova ve střelecké a rybářské munici. Stanovisko podporující omezení 2,4-dinitrotoluenu (2,4-DNT) v předmětech bylo dokončeno. Výbor také přijal stanovisko ke snížení Dechlorane Plus. Konzultace k navrhovaným stanoviskům začala v červnu a své připomínky můžete předkládat na webových stránkách agentury ECHA.
https://echa.europa.eu/cs/-/highlights-from-june-2022-rac-and-seac-meetings

Inspekční zprávy Fóra pro prosazování
Inspektoři provedli kontroly požadavků na povolení látek podle nařízení REACH pro látky z přílohy XIV tohoto nařízení. Další projekt zkoumal, zda by látky získané z odpadu měly být registrovány podle nařízení REACH nebo zda by mohly využít výjimky. Do konce roku rovněž probíhají celoevropské kontroly biocidních přípravků obsahujících schválené nebo dosud neschválené účinné látky. Zprávy o výsledcích kontroly budou zveřejněny koncem roku 2022.
https://echa.europa.eu/cs/-/highlights-from-june-forum-meeting

Další přehledy účinných látek v biocidních přípravcích
Výbor ECHA přijal na červnovém zasedání rekordní počet stanovisek. Zahrnují devět stanovisek k povolení EU, pět k žádostem pro účinné látky včetně: aktivního chlóru, sloučenin vápníku, kyseliny peroctové, kyseliny mléčné a IPBC. Výbor nepodporuje povolení EU pro peroxid vodíku ve skupině 2. Vezměte prosím na vědomí, že biocidní přípravky obsahující schválené účinné látky podléhají registraci přípravku podle nových evropských postupů.
https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/

Skupinové hodnocení chemikálií
Agentura ECHA zveřejnila 4. zprávu o hodnocení látek v roce 2021. V roce 2021 byla dokončena hodnocení více než 1 900 látek, většina z nich seskupených na základě jejich strukturní podobnosti. Asi 25 % hodnocených látek vyžaduje další řízení rizik. Společnosti musí proaktivně aktualizovat své registrace podle nařízení REACH aktuálními informacemi o látkách. Zpráva agentury ECHA rovněž zdůrazňuje prudký nárůst počtu látek vyžadujících harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH).
https://echa.europa.eu/documents/10162/5641810/irs_annual_report_2021_en.pdf/b38d8eec-d375-beb2-98b2-1fb0feb3612a?t=1655382672222

Další látka na kandidátském seznamu
N-(hydroxymethyl)akrylamid byl přidán na seznam kandidátů, protože může způsobovat rakovinu nebo genetické vady. Tyto látky mohou být v budoucnu zahrnuty na seznam látek podléhajících povolení. Pokud je látka na seznamu látek podléhajících povolení, její použití bude zakázáno, pokud společnosti nepožádají o povolení a Evropská komise jim nepovolí pokračovat v jejím používání.
https://ekotox.cz/reach/povolovani/

Nový vývoj v oblasti povolování biocidních přípravků
Biocidní přípravek SOPUROXID obsahuje jako účinnou látku kyselinu peroxyoctovou, která je zařazena na unijní seznam schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Schváleno Evropskou unií s účinností od 12. července 2022 do 30. června 2032 pro PT2 (dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na lidi nebo zvířata), PT3 (veterinární hygiena) a PT4 (oblast potravin a krmiv) ve formě rozpustný koncentrát pro vnitřní průmyslové a profesionální použití, způsob aplikace – ošetření rukou (otírání).
(Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/964) link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0964&from=EN

Potvrzené projekce nárůstu prodeje zahřívaných tabákových výrobků v zemích EU
Evropská komise zveřejnila analýzu prodeje a používání zahřívaných tabákových výrobků mezi spotřebiteli do 25 let, která potvrzuje nárůst prodeje na maloobchodní úrovni o více než 10 % mezi lety 2018 a 2020 ve více než pěti členských státech z údajů v EU-CEG databáze.
(ZPRÁVA KOMISE o zjištění podstatné změny okolností u zahřívaných tabákových výrobků v souladu se směrnicí 2014/40/EU), link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0279&from=EN