SSbD – Bezpečné a udržitelné díky designu

SSbD – Bezpečné a udržitelné díky designu

SSbD – Bezpečné a udržitelné díky designu

SSdB – JRC Technický Report zveřejněn – Bezpečné a udržitelné chemikálie a materiály díky designu– Rámec pro definici kritérií a postup hodnocení pro chemikálie a materiály.

Akční plán EU pro chemickou strategii pro udržitelnost (CSS) předpokládá vývoj rámce pro definování bezpečných a udržitelných kritérií pro chemické látky a materiály již od návrhu.

SSbD je přístup k podpoře návrhu, vývoje, výroby a použití chemických látek a materiálů, který se zaměřuje na poskytování žádoucí funkce (nebo služby), přičemž se vyhýbá nebo minimalizuje škodlivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí.

Koncept SSbD integruje aspekty pro oblast bezpečnosti, oběhu a funkčnosti chemikálií a materiálů s ohledem na udržitelnost po celou dobu jejich životního cyklu, čímž se minimalizuje jejich dopad na životní prostředí. Cílem SSbD je usnadnit průmyslový přechod k bezpečnému hospodářství s nulovým znečištěním, klimaticky neutrálním a efektivním z hlediska zdrojů, přičemž řeší nepříznivé dopady na člověka, ekosystémy a biologickou rozmanitost z hlediska životního cyklu.

Celá zpráva – JRC úložiště publikací: JRC Publications Repository – Safe and sustainable by design chemicals and materials – Framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials (europa.eu)

Ekotox Centers stránky o managementu chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/