EkotoxInfo 07/2022 

<strong>EkotoxInfo</strong><strong> 07/2022</strong> 

EkotoxInfo 07/2022 

Přinášíme vám aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

  1. DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží
  2. Právní postup při provádění změn nařízení CLP
  3. Aktualizace Modré příručky
  4. Látky senzibilizující kůži ve směsích určených spotřebitelům
  5. SSbD – Bezpečný a udržitelný design
  6. Novinky týkající se povolování biocidních přípravků
  7. Novinky v kosmetických přípravcích

DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží
Již existuje návrh prováděcího nařízení Komise (EU) schvalující didecyldimethylamoniumchlorid jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích skupiny 1 a 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Pokud prodáváte produkty DDAC pro skupiny produktů PT1 anebo PT 2, budete muset žádat o povolení podle nových evropských postupů před uvedeným termínem.

https://ekotox.cz/news/ddac-schvaleni-ucinne-latky-biocidnich-pripravku/
Právní postup při provádění změn nařízení CLP
Na posledním zasedání byla vznesena otázka, zda má Evropská komise pravomoc přijímat změny podle současné legislativy CLP. Komise plánuje přijmout některé změny svého mandátu v rámci revize CLP prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci bez účasti Evropského parlamentu.
https://ekotox.cz/news/pravni-postup-pro-provadeni-zmen-narizeni-clp/
Aktualizace Modré příručky
Evropská komise zveřejnila aktualizaci Modré příručky, která poskytuje informace o implementaci produktových pravidel EU a jejich implementaci na evropském trhu. Cílem průvodce je lépe porozumět pravidlům EU o výrobcích a usnadnit jejich jednotné uplatňování ve všech odvětvích na jednotném trhu.
https://ekotox.cz/news/aktualizace-modre-prirucky/
Látky senzibilizující kůži ve směsích určených spotřebitelům
Francie, Irsko a Německo vyzývají zúčastněné strany, aby předložily informace o senzibilizátorech kůže ve směsích určených pro spotřebitele. Termín dodání dat: 30.09.2022.
https://ekotox.cz/news/latky-senzibilizujici-kuzi-ve-smesich-urcenych-pro-spotrebitele/

SSbD – Bezpečné a udržitelné výrobky díky designu
Technická zpráva JRC byla zveřejněna. „Bezpečný a udržitelný design chemických látek a materiálů“ obsahující rámec kritérií a definic pro hodnocení bezpečnosti chemických látek a materiálů.
https://ekotox.cz/news/ssbd-bezpecne-a-udrzitelne-diky-designu/

Novinky týkající se povolování biocidních přípravků
Německo požádalo Evropskou komisi o schválení povolení pro skupinu biocidních přípravků L+R Propanol PT1 Family pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Švýcarsko. L+R Propanol PT1 Family obsahuje propan-1-ol a propan-2-ol jako účinné látky, které jsou zařazeny do unijního seznamu schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro přípravek -typ 1. Povolení pro PT 1 (Osobní hygiena člověka) je uděleno do 30. června 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1186)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1186&from
Belgie požádala Evropskou komisi, aby schválila povolení pro Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Slovinsko. Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family obsahuje peroxid vodíku jako účinnou látku, která je uvedena na seznamu schválených účinných látek Unie podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typ přípravku 2. Povolení pro PT 2 (dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata) bylo uděleno do 30. června 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1185)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1185&from
Německo požádalo Evropskou komisi o schválení povolení biocidního přípravku Bioquell HPV-AQ pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Nizozemsko. Bioquell HPV-AQ obsahuje jako účinnou látku peroxid vodíku, který je uveden v seznamu schválených účinných látek.
Seznam schválených účinných látek Unie podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2, 3 a 4. Povolení pro PT2 (dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata), PT 3 (Veterinární hygiena) a PT 4 (oblast potravin a krmiv) byly uděleny do 31. července 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1226)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1226&qid=1658908585508&from

Belgie požádala Evropskou komisi, aby schválila povolení pro INTEROX Biocidal Product Family 1 pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Finsko. INTEROX Biocidal Product Family 1 obsahuje jako účinnou látku peroxid vodíku jako účinnou látku zahrnutou na unijním seznamu schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2, 3 a 4. Povolení pro PT2 (dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata), PT 3 (veterinární hygiena) a PT 4 (oblast potravin a krmiv) byla udělena do 30. července 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1232)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1232&qid=1658908634534&from
Německo požádalo Evropskou komisi, aby schválila povolení pro skupinu biocidních přípravků Knieler & Team Propanol Family pro průmyslové a profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Švýcarsko. Knieler & Team Propanol Family obsahuje propan-1-ol a propan-2-ol jako účinné látky, které jsou zahrnuty v unijním seznamu schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 1, 2 a 4. Povolení pro PT 1 (Osobní hygiena člověka), PT 2 (Dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata) a PT 4 (Oblast potravin a krmiv) byla udělena do 31. července 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1282)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/uri=CELEX:32022R1282&qid=1658908677868&from

Novinky v kosmetických přípravcích
Nařízení Komise (EU) 2022/1181 upravuje prahovou hodnotu pro látky uvolňující formaldehyd jako konzervační prostředek v nesmývatelných i omyvatelných kosmetických přípravcích.

Použití formaldehydu je v kosmetických přípravcích zakázáno z důvodu jeho klasifikace jako karcinogenu (kategorie 1B). Příloha V nařízení (ES) č. 1223/2009 uvádí seznam látek, které je povoleno používat jako konzervační látky v kosmetických přípravcích. Některé z uvedených látek uvolňují formaldehyd postupně, aby plnily funkci konzervantu ve finálním kosmetickém přípravku. Za účelem informování spotřebitelů citlivých na formaldehyd o přítomnosti formaldehydu, který může způsobit alergickou reakci, je v konečném výrobku stanovena prahová hodnota 0,05 % (500 ppm) a výrobek musí být označen zvláštním upozorněním „obsahuje formaldehyd‘.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů dospěl k závěru, že stávající prahová hodnota dostatečně nechrání spotřebitele citlivé na formaldehyd, a proto navrhl snížit stávající prahovou hodnotu na 0,001 % (10 ppm), bez ohledu na to, zda výrobek obsahuje jednu nebo více látek uvolňujících formaldehyd.

Všechny hotové výrobky obsahující látky uvolňující formaldehyd, které splňují požadavky nařízení (ES) č. 1223/2009 platné od 30. července 2022, mohou být uváděny na trh Unie do 31. července 2024 a mohou být dodávány na trh Unie do 31. července 2026.

Nařízení Komise (EU) 2022/1176 na základě stanoviska Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů zpřísňuje koncentrace pro benzofenon-3 a oktokrylen používané jako UV filtry v kosmetických přípravcích kvůli jejich vlastnostem jako potenciálních endokrinních disruptorů.

Látka Benzophenone-3 je pro spotřebitele bezpečná při použití jako UV filtr:
v koncentracích do 2,2 %: Kosmetické přípravky na tělo včetně přípravků ve formě sprejového rozstřikovače a pumpičkového spreje
• v koncentracích do 6 %: Kosmetické přípravky na obličej, na ruce a na rty, kromě přípravků ve formě sprejového rozstřikovače a pumpičkového spreje
• při použití v koncentraci 0,5 % k ochraně složení přípravku, nesmí úrovně použité jako UV filtr přesáhnout 1,7 %.

Látka Octocrylene je pro spotřebitele bezpečná při použití jako UV filtr:
v koncentraci max. 10 %: Jiné přípravky
• v koncentraci max. 9 %: Přípravky ve sprejovém rozstřikovači