Většina kontrolovaných produktů prodávaných online porušuje chemické zákony EU

Většina kontrolovaných produktů prodávaných online porušuje chemické zákony EU

Většina kontrolovaných produktů prodávaných online porušuje chemické zákony EU

Ekotox Centra podporují společnosti, aby legislativní požadavky splňovaly !

Fórum pro prosazování práva Evropské agentury pro chemické látky dokončilo své osmé REACH-EN-FORCE, kde se posuzovala shoda určitých směsí a předmětů prodávaných online. Jednalo se o celoevropský projekt prosazování, který se uskutečnil v roce 2020 ve 29 zemích EHP a Švýcarsku.

Při kontrole nabídek produktů prodávaných online mohli inspektoři hodnotit jejich dodržování:

 1. Nařízení CLP, zejména:
 2. zda online reklama na nebezpečnou směs poskytuje zákazníkovi informace o typu nebezpečnosti, jak je uvedeno na etiketě;
 3. u nebezpečných látek, zda je zákazník informován o třídě nebezpečnosti a/nebo příslušné kategorii nebezpečnosti;
 4. požadavky nařízení REACH:
 5. nejaktuálnější verze bezpečnostního listu (BL), který je dodáván s nebezpečnou látkou nebo směsí pro průmyslové/ profesionální použití;
 6. úřední jazyk přijímajícího členského státu nebo BL na vyžádání;
 7. konkrétní položky přílohy XVII nařízení REACH: výrobky nebo předměty obsahující látky podléhající omezení;
 8. požadavky biocidního nařízení (BPR):
 9. kontroly zaměřené na online reklamu na biocidní přípravek (BP);
 10. zda se jednalo o prodej schváleného BP nebo zpřístupnění v rámci přechodných opatření.

Celkový počet kontrolovaných produktů byl 5730. Výsledky jsou následující:

Důvod nesouladuProcentuální zastoupení
Nesoulad s nařízením REACH78%
Nesoulad s biocidním nařízením (BPR)77%
Nesoulad s označením CLP75%
Chybějící BL5%
Nesoulad s omezením látky95%
Nesoulad s omezením produktu25%
Porušení požadavku na CMR látky99%

Tabulka 1: Výsledky nevyhovujících kontrolovaných produktů. 

U nevyhovujících výrobků přijaly kontrolní orgány opatření s cílem přivést společnosti do souladu s legislativními požadavky. Nejběžnějšími následnými akcemi kontrolních opatření byly „Odstranění nabídky produktů z webu“ (2 140 produktů, 53 %) a „Uvedení informací v reklamě do souladu“ (928 produktů, 23 %).

Doporučení pro e-shopy:

 • Při zakládání webových stránek pro online prodej se seznamte s legislativou EU/ národní legislativou pro spotřebitelské produkty.
 • Potřebujete-li další informace, kontaktujte národní kontaktní místa, webovou stránku národního kontrolního orgánu (NEA), agenturu ECHA, Evropskou komisi, orgány dozoru nad trhem atd.
 • Využívejte informace poskytnuté na portálu „Vaše Evropa“ v souladu s nařízením o jednotné digitální bráně, které poskytuje online přístup k informacím týkajícím se příslušných práv, povinností a pravidel vyplývajících z práva EU a vnitrostátního práva.
 • Buďte proaktivnější, abyste se vyhnuli nesouladu.

Původní článek: European Chemicals Agency

Pokud prodáváte své produkty online, ujistěte se, že vaše produkty a reklama splňují chemické předpisy, podívejte se na naši nabídku, jak vás můžeme podpořit: Ekotox Centers

Webináře
webináře

Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/