CMR látky v kosmetických přípravcích

Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

  • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
  • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
  • vypracování textové části etikety
  • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
  • kontrola dokumentace
  • aktualizace dokumentace
  • individuální konzultace

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Látky CMR jsou látky, které jsou podle nařízení CLP (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006) klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kategorii 1A, 1B nebo 2.

Karcinogenem se rozumí látka nebo směs látek, které vyvolávají rakovinu nebo její větší výskyt. Látky, které vyvolaly benigní a maligní nádory v dobře provedených experimentálních studiích na zvířatech, se rovněž pokládají za látky, o nichž se předpokládá nebo u nichž existuje podezření, že jsou lidským karcinogenem, pokud neexistují přesvědčivé důkazy, že mechanismus tvorby nádoru není pro člověka relevantní.

Mutací se rozumí trvalá změna množství nebo struktury genetického materiálu v buňce. Pojem „mutace“ se vztahuje jak na dědičné genetické změny, které se mohou projevit na fenotypické úrovni, tak na změny DNA, jsou-li známy (včetně specifických změn párů bází a translokace chromozomů). Pojem „mutagenní“ a „mutagen“ se používá pro látky vyvolávající zvýšený výskyt mutací v populacích buněk nebo organismů.

Toxicita pro reprodukci zahrnuje nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost u dospělých mužů a žen, jakož i vývojovou toxicitu u potomstva. Toxicita pro reprodukci se v systému klasifikace dále rozděluje do dvou hlavních skupin:

a) nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost;

b) nepříznivé účinky na vývoj potomstva.

Kosmetické přípravky nesmí obsahovat látky, které jsou klasifikovány jako látky CMR kategorie 2 podle nařízení CLP. Látka klasifikovaná jako kategorie 2 však může být použita v kosmetických přípravcích, byla-li zhodnocená VVBS (Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele) a shledána jako bezpečná pro použití v kosmetických přípravcích.

Kosmetické přípravky nesmí obsahovat látky, které jsou klasifikovány jako látky CMR kategorie 1A nebo 1B podle nařízení CLP. Tyto látky však mohou být výjimečně použity, pokud jsou poté, co byly podle CLP klasifikovány jako látky CMR kategorie 1A nebo 1B, splněny veškeré tyto podmínky:

a) splňují požadavky na bezpečnost potravin stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin;

b) nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky, jak je doloženo v analýze alternativ;

c) byla podána žádost na určité použití kategorie přípravku se známou expozicí; a

d) byly posouzeny VVBS a shledány jako bezpečné pro použití v kosmetických přípravcích, zejména s ohledem na expozici těmto přípravkům a s přihlédnutím k celkové expozici z jiných zdrojů a také se zvláštním přihlédnutím ke zranitelným skupinám obyvatelstva.


Látky zakázané v kosmetických přípravcích
Barviva v kosmetických přípravcích
Regulované látky v kosmetických přípravcích
Konzervační přísady v kosmetických přípravcích
Filtry UV záření v kosmetických přípravcích
Tvrzení o přípravku
Nanomateriály